I Stand with Groningen!

Ook bereikbaar met www.Stand-With-Groningen.nl
en www.Steun-Groningen.nlFacebook Video

De gaswinning in Groningen veroorzaakt veel schade.
Niet alleen aan huizen en andere gebouwen, het werkt ook door in het leven van de mensen: angst, onzekerheid, ontwrichtend. De schade wordt vaak niet erkend als veroorzaakt door de gaswinning en/of de afhandeling duurt zo lang dat het leven van de mensen dusdanig ontwricht is dat dit wanneer de schade­ver­goeding dan eindelijk komt het vaak al te laat is.
Dat heb je als de afhandeling van de schade geheel in handen is van de veroorzaker van die schade, die heeft baat bij zo min mogelijk uitbetalen.

Geschiedenis

In de jaren 50 van de vorige eeuw werdt het grootste gasveld van Europa in Groningen ontdekt.
Het gas wordt uit de bodem gehaald door de NAM, dat voor 50% van Shell is en 50% van ExxonMobil is.
Toen rond 1986 de eerste aarbevingen plaatsvonden in Groningen werdt iedere relatie met de gaswinning ontkent. Sinds die relatie wel erkend wordt, moeten de mensen in Groningen tot op de dag van vandaag een gecompliceerd gevecht aangaan met de NAM voor schadevergoeding.
In 2012 werdt Groningen getroffen door de eerste zware aardbeving; 3,6 op de schaal van Richter.
Sinds 1986 hebben er zo´n 14 aard­be­vin­gen plaatsgevonden in Groningen krachtiger dan 3 op de schaal van richter en 14 aard­be­vin­gen tussen de 2 en 3 (zie: overheid.nl).
Er wonen zo´n 150.000 mensen in het aardbevingsgebied (zie Sociaal planbureau Groningen).
Deze mensen leven in onzekerheid en angst, de waarde van hun huizen verminderd, ze weten niet hoelang ze er nog kunnen wonen. Men heeft wel recht op schadevergoeding maar dat wil niet zeggen dat ze dat dan ook krijgen zonder allerlei rechtzaken aan te spannen, waar veel mensen het geld niet voor hebben.
Zodoende leggen de multinationals en de overheid de rechten van deze mensen gewoon naast zich neer.
Het duurt immers vaak zo lang alvorens een rechtzaak behandeld en afgesloten wordt, dat het voor de betreffende mensen al te laat is of dat het betreffende bedrijf inmiddels failliet is gegaan.
Hierdoor hoeft er vervolgens dan geen schade uitbetaald te worden.

Gaswinningsschade

De gaswinning veranderd de druk in de aardbodem die daarop een nieuw evenwicht zoekt.
Dit resulteert in bodemverzakkingen en aardbevingen.
De NAM doet onderzoek naar de bodemdaling als gevolg van de gaswinning, doch kan de daling van de bodem achteraf niet met modelen verklaren en kan dus ook geen toekomstvoorspelling hierover doen (zie Ondergroningen.nl).
Zodoende is er een wetenschappelijke onderzekerheid over de relatie tussen de gaswinning en de effecten daarvan op de bodem. Deze onzekerheid interpreteerd de NAM in het eigen voordeel. Dit komt tot uiting in het beoordelen van de schade aan huizen door de gaswinning. Dat heb je als de afhandeling van de schade geheel in handen is van de veroorzaker van die schade, die heeft baat bij zo min mogelijk uitbetalen. (zie o.a. Telegraaf).
Daarbij gaat zo'n 90% van het totaalbedrag voor schade­ver­goe­dingen naar de experts die dit moeten onderzoeken en beoordelen... (Volkskrant 28 oktober 2016).
Dus naast de gaswinsten verdient men ook nog lekker aan de schade als gevolg daarvan...
Wie niet tevreden is over de hoogte van de schade vergoeding of doordat de schade niet erkend wordt als veroorzaakt door de gaswinning, komt terecht in lange juridische procedures.
Dat de NAM de schade die ze zelf veroorzaken beoordeeld en moet gaan vergoeden kan natuurlijk niet.
Daar kwam men in Den Haag ook achter, dat moet natuurlijk onafhankelijk om belangverstrengeling tegen te gaan.
Een ´onafhankelijke partij´; Witteveen en Bos, ging die schade nu beoordelen; een bureau dat heel veel werk doet voor.... de NAM. Oh oeps, follow the money, dat zal geen verandering te zien geven in de afhandeling lijkt me.
En inderdaad, Witteveen en Bos hebben in het gebied dat ze "het buitengebied" noemen alle schade meldingen onderzocht waarvan er niet één gerelateerd zou zijn aan de gaswinning !!!
Goed dat werkt dus niet. Dan richten we een nieuwe organisatie op: Het Centrum Veilig Wonen! Volgens minster Kamp gaat dit centrum op afstand van de NAM de schade beoordelen.
Het Het Centrum Veilig Wonen bestaat voor het grootste deel (55%) weer uit het buro Arcadis, dat wereldwijd heel veel opdrachten uitvoert voor..... de Shell!
Ik geloof dat men het concept van "onafhankelijk onderzoek" in Den Haag niet begrepen heeft, tenzij men als doel heeft alle schade zoveel mogelijk te bagataliseren, af te schuiven en zo min mogelijk schade uit te betalen.

Er zijn in Groningen zo'n 100.000 huizen met erkende schade (zie NOS). Een ring daarom heen heeft ook schade ten gevolge van de gaswinning, maar deze schade wordt niet als dusdanig erkent. In het gaswinningsgebied staan ongeveer 1500 rijksmonumenten waarvan in het kern­gebied 90% beschadigd is. Historische gebouwen raken onherstelbaar beschadigd, de historische gebouwen verdwijnen zo langzaam uit Groningen. Mensen die meerdere malen schade hebben gehad voelen zich onveilig in hun eigen huizen. Men voelt zich niet serieus genomen door de overheid, die hen gewoon aan de kant blijkt te schuiven.

Het gas uit Groningen levert ongeveer een miljoen euro per uur op, de totale aardgasbaten beginnen de € 300 miljard te naderen. Dit geld verdwijnt allemaal uit Groningen, van het geld dat aan schade­ver­goe­dingen wordt uitgegeven gaat bovendien 90% naar de experts die dit moeten onderzoeken en beoordelen... (zie Volkskrant 28 okt.2016).
Dit klinkt als een corrupte gang van zaken uit een verre dictatuur die het zo nauw niet neemt, doch dit gebeurt dus in Nederland. Groningen is blijkbaar een melkoe die wat de NAM en de rijksoverheid betreft verder gewoon in de grond kunnen zakken.

Milieu schade

Natuurlijk hebben niet alleen historische gebouwen en de huizen van de inwoners schade als gevolg van de gaswinning. Ook de gas installaties van de NAM zelf ondervinden schade als gevolg van de bodem­ver­zak­kingen en aardbevingen...
Er is zich in Groningen een milieu ramp aan het voltrekken.
Op 10 mei 2017 lazen we in het nieuws van RTVNoord dat de bodem van de waddenzee daalt ten gevolge van de gas- en zoutwinning, waardoor de wadden permanent zullen verdwijnen in de zee. De Waddenvereniging schat in dat de wadden deze eeuw nog zullen verdwijnen. Dit als gevolg van een combinatie van het verzakken van de bodem van de Waddenzee en het stijgen van de zeespiegel door de opwarming van het klimaat. Doch de wadden zijn niet het enige natuurgebied dat ernstige schade ondervindt van de gaswinning.
Binnen de NAM krijgen steeds meer mensen gewetensbezwaren omtrent de gang van zaken. Een ex-NAM chemicus vertelde dat praktisch alle boorlocatie´s wel in min of meerdere mate lekken in het grondwater en oppervlakte water. Het Groningse drinkwater komt zodoende niet uit Groningen vanwege de verontreiniging, maar uit andere provincies zoals Drenthe. Dit is in het verleden gebeurt en gebeurt nog steeds! Dit is zeer verontrustend nieuws!
In het Middaghumsterland, dat is voorgedragen als werelderfgoed, stroomt het Reitdiep. Het Reitdiep stroomt vlak langs een boorlocatie van de NAM bij Roodehaan (Warfhuizen) en mondt uit in de waddenzee bij de grens van Groningen en Friesland. De Waddenzee wordt dus vanuit meerdere kanten onder druk gezet door de gaswinning. De gaswinning in Groningen veroorzaakt naast schade aan het historische Middaghumsterland, andere historische monumentale gebouwen in Groningen, boerenbedrijven en vele huizen ook schade aan het grond- en oppervlakte water. De gaswinning bedreigt de waddenzee o.a. door de bodemdaling, waarvoor de NAM nog altijd geen wetenschappelijke verklaring heeft hoe dit zich tot nu toe aan het voltrekken is, laat staan dat de NAM een inschatting zou kunnen maken over hoe dit in de toekomst zal gaan!

Onafhankelijk Onderzoek

In het nieuws lees ik artikeltjes over dat de Groningse bodem niet goed onderzocht is (Brandpunt 11 April & 10 April 2017). De huidige onderzoeken naar de oorzaak, de effecten en de schade veroorzaakt van de aardbevingen worden allemaal gedaan door de NAM, die gebaseerd op deze onderzoeken ook de schade inschat en die vervolgens dan zou moeten vergoeden.
Deze gang van zaken is het recept voor een minimalisering van het effect dat de gaswinnig op de aardbevingen zou hebben, een minimalisering van de aardbevingsschade en een minimalisering van het te uit te betalen schade bedrag.
Dat effect treed al op wanneer de NAM geheel te goeder trouw gedegen onderzoek zou doen, omdat men dan wetenschappelijk kritisch in het eigen voordeel de vraagstelling en het onderzoek formuleerd.
Dit zagen we in het verleden ook rond het onderzoek naar de mogelijk schadelijke gevolgen van roken.

Onderzoek naar roken en straling

In de jaren na de tweede wereld oorlog werd roken erg populair. Het was stoer in films en zelfs artsen lieten zich positief uit over het roken. Toen men meer vraagtekens rond het roken ging plaatsen aan de hand van onderzoek, liet ook de tabaks industrie wetenschappelijk onderzoek doen naar de gezondheids effecten van roken en uit dat onderzoek kwamen geruststellende resultaten. Zo creerden de wetenschappelijke onderzoeken vanuit de tabaksindustrie weten­schap­pe­lij­ke onzekerheid. Uit later onafhankelijk onderzoek kwamen echter wel verontrustende resultaten en tegenwoordig is onomstotelijk duidelijk dat roken niet goed voor de gezondheid is. Onderzoekers hebben later de vroege en latere onderzoeken naar het roken bekeken en zagen dat de verschillende onderzoek wel degelijk goed in elkaar zaten. (zie Schotanus blz.141-143). Blijkbaar speelt waar het geld voor het onderzoek vandaan komt toch een rol in de uitkomsten van het onderzoek zonder dat er direct sprake is van fraude.
Ik ken zelf enkele gevallen van mensen die hun hele leven rookten en op hoge leeftijd met schone longen stierven. Roken is niet de enige factor die longkanker veroorzaakt, daarvoor zijn blijkbaar meer factoren nodig. Zo bekeken zou je dan ook die andere factoren als de oorzaken van longkanker kunnen beschouwen en zou je kunnen concluderen dat roken op zich niet ongezond is. Doch wanneer je niet zou roken hebben deze andere factoren veel minder kans om longkanker te veroorzaken. Roken heeft wel degelijk een bepalende factor hierin (zie ook: NaturalNews.com).

We zien iets vergelijkbaar rond het wetenschappelijk onderzoek naar de straling van mobiele telefoons. Sinds daar vraagtekens bij gezet werden, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek gefinancieërd vanuit de industrie dat we ons nergens zorgen over zouden hoeven te maken.
Doch uit onafhankelijk onderzoek komen toch weer verontrustende gegevens dat de straling niet goed is voor de hersenen en kanker kan veroorzaken.

(zie: DokterDokter.nl,   ScientificAmerican.com,   Teule blz.55-65,   Sangen & Tazelaar blz.35-40,     
Haas blz.13-24,   v.Huffelen blz.105-113)
.     

Blijkbaar volgt de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek hoe je de vraag stelt, de vooropgezette overtuiging van de onder­zoe­ker beïnvloed het uiteindelijke resultaat. Wat deze vooropgezette overtuiging is, is te achterhalen door te kijken wie het onderzoek financiert.

Onafhankelijk onderzoek, deel 2

Nog steeds is het de NAM die onderzoek doet naar de mogelijke problemen die veroorzaakt worden door de NAM. De NAM doet onderzoek naar de bodemdaling als gevolg van de gaswinning, doch kan de daling van de bodem achteraf niet met modelen verklaren en kan dus ook geen toekomstvoorspelling hierover doen (zie: Ondergroningen.nl).
Dat de NAM zowel de onderzoeken rond de effecten van de gaswinning in handen heeft als ook het onderzoek naar de relatie tussen de gaswinning en de schade die dit veroorzaakt en hoe hoog de schadevergoeding dan zou moeten zijn, is dus een hoogst onwenselijke situatie.
Hierdoor wordt o.a. gaswinningsschade weggewuifd met wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde onzekerheden of jarenlang vertraagd door juridische procedures (zie o.a. RTVNoord, Hart van Nederland).

Het is onbegrijpelijk dat er na al deze jaren en al deze problemen nog steeds geen gedegen onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de gaswinning in Groningen en de schade die dit veroorzaakt!

Daarom pleiten wij voor een onafhankelijk onderzoek door onderzoekers die op geen enkele wijze financiële banden hebben met de NAM, Shell, Exxon Mobil of andere bedrijven die nauwe banden hebben met deze olie- en gasbedrijven (zie ook: Shell & Universiteiten).

Noorwegen & Groningen

In Noorwegen vinden we een museum over de olie- en gaswinning. Hierin zien we natuurlijk van alles over de olie- en gaswinning in Noorwegen maar ook aan Groningen wordt hier aandacht besteed: Groningen als voorbeeld hoe het fout kan gaan en hoe het niet moet!
In dit artikeltje heb ik duidelijk proberen te maken wat er fout gaat in Groningen en waarom dat zo is. De mensen in Groningen ervaren dagelijks dat het heel slecht geregeld is, maar dat lijkt niet echt door te dringen in de rest van Nederland. Maar dus wel in het buitenland, zoals in Noorwegen.
In Noorwegen worden de olie- en gaswinsten voor een groot deel opzij gezet, in Nederland worden de begrotingstekorten er mee opgevuld. In Noorwegen heeft de bevolking veel profijt van de olie- en gaswinsten, in Nederland voornamelijk de NAM, Shell en Esso. In Noorwegen heeft men financieële reserves opgebouwd met de olie- en gasopbrengsten, in Nederland is het geld al op.

Standing Rock delegatie in Groningen

Begin Juni 2017 bezocht een delegatie vanuit Standing Rock (Dakota, VS) Groningen. ´s Middags voor een actie picknick in Kolham en ´s avonds voor een lezing en discussie in de stad Groningen. Zowel in Noord Dakota als in Groningen heeft de locale bevolking te lijden onder de olie- en gas industrie. Vanuit het Standing Rock reservaat kwam deze delegatie de mensen in Groningen ondersteunen, ervaringen uitwisselen en aandacht geven en vragen voor elkaars problematiek. Hoewel ik al bekend was met de achtergronden van de situatie in Standing Rock was dit toch een indrukwekkende ontmoeting.
Heel mooi om deze delegatie uit Standing Rock een dag vanaf een gezamelijk ontbijt, de actie lunch en later de lezing en het delen van hun ervaringen in de stad Groningen mee te maken!Steun vanuit Standing Rock groepen

In de Standing Rock support groepen in Nederland leefde het idee Groningen te willen steunen door een permanent kamp op te zetten. Dit idee sprak mij ook zeer aan dus ik ging mij hier voor inzetten. Ik ben een aantal maal naar Groningen geweest om contacten met de Groningers te leggen, steun te betuigen met acties vanuit Groningen en om een locatie voor een dergelijk kamp te zoeken. In dit groepje zat helaas een vreemde vage vogel vanuit een Standing Rock support groep die er sexistische ideeën op na houden.
Ze hebben het idee gevat dat omdat in Standing Rock het verzet door vrouwen gestart is, ook in Nederland "alleen vrouwen acties en cere­mo­niën initiëren en mannen dit slechts mogen on­der­steu­nen en volgen"  Dit is een zo goed als letterlijk citaat van wat de betreffende dame zei, samen met een andere deelneemster waarmee we locaties aan het bekijken waren verbaasden we ons over deze vreemde gang van zaken na afloop.... Ook bij iemand anders van diezelfde groep navraag gedaan over deze sexistische gang van zaken (want dat kan toch niet waar zijn!), en die kwam met eenzelfde verhaal over de vrouwen van Standing Rock en dat de vrouwen in Nederland acties en cere­mo­niën initiëren, de mannen volgen, enz.. Die mensen hebben er duidelijk niets van begrepen, dis­cri­mi­na­tie op basis van geslacht is toch zo absurd!
Dit heeft niets te maken met het gedachtengoed dat vanuit Standing Rock uitgedragen wordt!  Ik dacht dat we nu toch richting een tijdperk gingen waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.
Deze dame vanuit die groep deed niet aan overleg en ging gewoon haar eigen gang, er viel niet mee samen te werken en ik wou dan ook niet met deze dame en groep met dergelijke ideeën geassocieerd worden. Ik distantieer me van dergelijke groepen dus die vindt je dan ook niet op deze pagina terug. Een permanent steunkamp is er dan ook nooit gekomen, helaas.

Laatste stand van Zaken

Er is na al die jaren nog weinig verbetering te bespeuren voor de Groningers. Er worden steeds weer nieuwe instanties in het leven geroepen die precies hetzelfde doen als de oude instanties op dezelfde manier met een zelfde belangenverstrengeling.
De mensen in Groningen hebben onze steun hard nodig!

18 Okt.2017, Martin Roek