Levensenergie

De Triquetra is een Keltische knoop die staat voor Leven, Dood, en de Wedergeboorte en de driedeling van de wereld in Land, Lucht en Zee maar ook voor drievoudige Goden en Godinnen.
Het is een symbool voor het leven dat in allerlei vormen en ver­an­de­rin­gen alsmaar doorgaat.
   232
In India wordt de levensenergie Prana genoemd, in China Chi, de oude Romeinen noemden het Numen en de oude Germanen Macht of Kracht. Het Nederlandse en Duitse woord Macht evenals het Engelse woord Might zijn afgeleid van een Indo Europese wortel; Magh, die een potentie of vermogen aan­duidde. Ook Megin, Megina, Megena of Magina betekenen kracht, macht en zijn net als het woord Magie van dezelfde taalkundige wortel afgeleid  (zie Asraaf Blz.49-50  en  Meertens Inst.). Oorspronkelijk zou met het woord Megin / macht hetzelfde aangeduid worden als met Numen
(Zie Asraaf Blz.49-50  en Lankester Blz.15).
Numen is een levenskracht, levensenergie die overal in doordringt: materie, stenen, planten, dieren en mensen, alles is doordrongen van de Numen (zie Lankester blz.14).
Megin staat hier niet voor ´controle hebben over´, staat hier niet voor ´over iets of iemand macht uitoefenen´.
Megin betekend hier in eerste instantie "het vermogen om iets te doen", volgens Grimm: "het vermogen zich voort te planten".
Ook het woord Kracht staat voor het vermogen om veranderingen tot stand te brengen, een potentie die geactiveerd kan worden. Geneeskracht is het vermogen een ziekte te veranderen, kiemkracht is het vermogen om onder de juiste omstandigheden te ontkiemen.
Joke en Ko Lankester scrhijven verder (Blz.16) dat Kracht geen handeling aanduid maar een vermogen dat door een handeling geactiveerd kan worden. Zoals een springplank die veerkracht heeft, wordt die kracht geactiveerd wanneer men er op springt. Veel han­de­lin­gen in heidense rituelen zijn op dit principe terug te voeren.
De woorden Megin, Macht en Kracht duiden voor de oude Germanen hetzelfde aan als wat de oude Romeinen met Numen aanduiden, de Chinezen noemen het Chi en in India noemen ze het Prana.
Het zijn allen aanduidingen voor de levensenergie die alles doordringt: van stenen, planten, bomen, dieren tot mensen.
Met handelingen kan men deze Levensenergie optimaal activeren. In China doet men dit met Feng Shui, waarbij men de mensenlijke en natuurlijke omgeving harmoniseert voor een optimale Chi stroming die allen ten goede komt.
Om de energie in het menselijk lichaam optimaal te laten stromen doet men in China oefeningen zoals Chi Kung en T´ai Chi Chuan, in India doet men Yoga oefeningen.

Deze levensenergie vinden we dus overal: ieder mens, dier, plant, steen, de aarde, is doordrongen van deze levenskracht. In het menselijk lichaam volgt deze levensenergie bepaalde banen die men in China meridianen noemt en in India nadi´s, waarop bepaalde punten liggen die men met acupunctuur gebruikt. Deze energie is niet meetbaar, doch de acupunctuurpunten zijn wel indirect meetbaar doordat de huid op die plekken een afwijkende electrische weerstand heeft.
Deze afwijkende punten op de huid kwamen precies overeen met de acupunctuur punten.
De Aarde kent ook dergelijke energiestromen die we Elfen­paden noemen. Deze elfenpaden kunnen bepaalde locaties met elkaar verbinden, soms in een rechte lijn, vaak ook anders. Waar deze Elfenpaden elkaar ontmoeten vinden we kracht­centra, plaatsen met een sterkere energie waar vaak ook oude constructies te vinden zijn, zoals staande stenen en heiligdommen zoals Stonehenge.
Vaak staan deze op breuklijnen in de aardbodem, deze breuklijnen kunnen deels een rechte lijn volgen, doch vaak ook verspringen. Door de ondergrondse druk bij breuklijnen ontstaat er een hogere ondergrondse energie in de bodem.
In feite is alles dus één organische dans van energie: van stenen via planten, bomen, dieren, mensen, de aarde, overal circuleert dezelfde levensenergie die in de ene cultuur Megin genoemd wordt, in de andere Chi en in weer een andere cultuur Prana en zo zullen we nog wel meer benamingen in andere culturen kunnen vinden.

Dans van energie

De Kwantumfysica noemt atomen wel is waar deeltjes, schrijft Fritjof Capra, maar die deeltjes zijn niet uit één of andere materiële ´stof´ opgebouwd. Als we ze waarnemen zien we nooit enige sub­stan­tie; wat we waarnemen zijn dynamische patronen, die voortdurend in elkaar overgaan - een continue energiedans (Capra blz.195).
In de Kwantumfysica heb je een tijdlang twee theoriën gehad die in eerste instantie niet verenigbaar leken. De ene theorie had echter een benadering vanuit een deeltjes optiek en de andere theorie vanuit een golf optiek.
Bijvoorbeeld waarnemer A denkt dat licht uit deeltjes bestaat, deeltjes die als biljartballen op elkaar kunnen kaatsen. Waarnemer A zet een experiment op om zijn hypothese te testen, en ja hoor, uit het experiment blijkt dat licht zich inderdaad als deeltjes gedraagt. Bewijs geleverd: licht bestaat uit deeltjes.
Waarnemer B heeft een hypothese dat licht uit golven bestaat. Zoals je wanneer je een steen in het water gooit die golven veroorzaakt en een tweede steen in het water ook golven veroorzaakt. Wanneer die golven elkaar ontmoeten kunnen ze elkaar versterken of juist opheffen. Waarnemer B zet een experiment op en inderdaad het bewijs is geleverd: licht bestaat uit golven.
Maar dat kan natuurlijk niet, hoe kan iets nu én een golf zijn die kan interfereren met andere golven waardoor die versterkt of opgeheven worden en tegelijkertijd ook een deeltje zijn, een biljartbal die met andere biljartballen kaatst. Biljartenballen kunnen niet als golven met elkaar interfereren! Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat licht zich zowel als golf en als deeltje kan gedragen, afhankelijk van het experiment dat men doet. Dus ook hoe een wetenschapper naar licht kijkt is subjectief, afhankelijk van het experiment dat deze wetenschapper doet verschilt de waarneming.
(zie Baker blz.12-15, Capra blz.47-48, Zukav blz.88-100, Vice.com).

Tegenwoordig zijn de deeltjes- en de golf-hypothese verenigd in één hypothese: de Kopenhaagse interpretatie. De materieële werkelijkheid bestaat uit energie patronen, massa is energie (Einsteins E=mc²), energie blijft altijd behouden en ver­an­derd slechts van vorm. Door een handeling of gebeurtenis komt de energie in beweging en veranderd deze van vorm. Energie is net als de Megin een potentie die door een handeling geactiveerd kan worden (Zie ook: Asraaf Blz.49-50Lankester blz.17Capra blz.192-193).

Oude wijsheid en moderne wetenschap

Hoewel het over twee verschillende verschijnselen lijkt te gaan: de moderne wetenschap van de kwamtumfysica en de levensenergie die we kennen als Chi, Megin, Numen en Prana uit de oude culturen, volgen beide dezelfde wetmatigheden, dezelfde patronen. Het lijken twee kanten van één munt te zijn, onlosmakelijk met elkaar verstrengelt als één grote dans van energie. Stof en Straling, Deeltjes en Golven, Lichaam en Geest, het zijn allemaal manifestaties van één en hetzelfde; van de levensenergie die zich in alles manifesteerd.
We kunnen ons bewustzijn van deze dans van energie die we het leven noemen, met (o.a. magische) handelingen kunnen we deze dans van energie mede vormgeven, het bewustzijn zelf is al een beweging in het energieveld die deze daarmee veranderd.
Lynne McTaggart heeft verschillende boeken geschreven over deze moderne wetenschappelijke inzichten die de inzichten vanuit de Oude Religie´s dicht naderen. In haar boek De Verbinding zien we hoe we geen zelfstandige individuen zijn maar dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, wij zijn allen onderdeel van deze dans van energie, we zijn een dans van energie!
Gezamenlijk dansen we deze wereld in de vorm zoals die nu is. Wanneer we ons daar bewust van worden zien we dat we met z´n allen toch eens een andere dans zouden kunnen proberen!

Daarvoor moeten we ook naar onze schaduwkanten kijken, de werkelijkheid zoals die is, die we gezamenlijk creeëren, onder ogen zien... ons bewust worden van de energiepatronen in onszelf...

Martin Roek      Slapen  &  Dromen

Geschreven door Martin Roek - Update op 23 April 2017

Iedereen droom vier à vijfmaal per nacht, maar niet iedereen herinnert zich dit. Dromen zijn bedrog zegt men, of laten we daar een schat aan zelf­ken­nis onaangeroerd?
Onze dromen kunnen een spiegel zijn waarin we onszelf kunnen zien zoals we werkelijk zijn. Met dromen leer je ook je schaduwzijde kennen...