Het Nieuws

Bestaat er objectief nieuws? Bijgewerkt op 28 September 2021    220

Men kijkt me soms wat vreemd aan wanneer ik zeg geen kranten te lezen en het nieuws op TV niet te volgen. De eerste reden dat ik deze continue stroom van narigheid niet volg is omdat ik er eigenlijk praktisch gezien helemaal niets mee kan.
Je kan er met anderen over praten; dus ik hoor toch altijd wel wat er op het nieuws was, daarvoor hoef ik het niet te zien.
De tweede reden is dat het nieuws maar één kant van de zaak laat zien, er klopt meestal niets van.
Van actualiteiten waar ik zelf bij ben geweest en waar mensen bij waren geweest die ik goed ken weet ik dat wat er in het nieuws komt vaak niet klopt met wat ikzelf en andere mensen zelf meegemaakt hebben. Mensen ervaren dezelfde situaties verschillend en komen dus met verschillende verhalen vanuit verschillende invalshoeken. Zo gaat dat nu eenmaal.
Wanneer iemand op het nieuws dus één beeld schetst van een bepaalde situatie, moet je zelf op onderzoek uit naar de andere gezichtspunten bij hetzelfde nieuwsitem.
Zoals Frank Zappa in de song "Trouble Every Day" zingt, moet je dan dus alles in het nieuws gaan controleren en uitzoeken totdat je er hoofdpijn van krijgt.
Men heeft het wel over "objectieve" verslaggeving, maar dat is toch echt een sprookje...

Ooggetuigen van een verkeersongeluk

Dat objectief een verslag maken van wat je ziet gebeuren niet mogelijk is zien we bij wanneer verschillende omstanders getuigenissen afleggen van hoe een verkeersongeluk is gebeurd dat ze met eigen ogen hebben zien gebeuren. We komen dan tegen dat de verschillende ooggetuigen van elkaar afwijkende gebeurtenissen beschrijven. De volgorde verschilt of het ongeval dat men ziet wordt via automatische flashbacks in het geheugen vermengt met eerdere gebeurtenissen. Dat ooggetuigen met afwijkende beschrijvingen komen van hetzelfde voorval komt door de werking van het geheugen. Om de wereld om ons heen te begrijpen wordt alles in een fractie van een seconde vergeleken met onze eigen ervaringen, deze mengeling van heden en verleden is dan onze uiteindelijke ervaring waarvan we ons bewust worden.
Zo werkt ons geheugen en begripsvermogen nu eenmaal, dit zit ingebakken in de structuur van onze hersenen. (zie Bergsma blz.73, Romijn blz..69 e.v., Maguire blz.73 e.v., Swaab blz.315 e.v.).

Wetenschappelijke objectiviteit

Dat hetzelfde verschijnsel verschillend gezien kan worden door verschillende waarnemers zien we in de moderne natuurkunde wanneer we naar het verschijnsel licht kijken.
Waarnemer A denkt dat licht uit deeltjes bestaat, deeltjes die als biljartballen op elkaar kunnen kaatsen. Waarnemer A zet een experiment op om zijn hypothese te testen, en ja hoor, uit het experiment blijkt dat licht zich inderdaad als deeltjes gedraagt. Bewijs geleverd: licht bestaat uit deeltjes.
Waarnemer B heeft een hypothese dat licht uit golven bestaat. Zoals je wanneer je een steen in het water gooit die golven veroorzaakt en een tweede steen in het water ook golven veroorzaakt. Wanneer die golven elkaar ontmoeten kunnen ze elkaar versterken of juist opheffen. Waarnemer B zet een experiment op en inderdaad het bewijs is geleverd: licht bestaat uit golven.
Maar dat kan natuurlijk niet, hoe kan iets nu én een golf zijn die kan interfereren met andere golven waardoor die versterkt of opgeheven worden en tegelijkertijd ook een deeltje zijn, een biljartbal die met andere biljartballen kaatst. Biljartenballen kunnen niet als golven met elkaar interfereren! Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat licht zich zowel als golf als deeltje kan gedragen, afhankelijk van het experiment dat men doet. Dus ook hoe een wetenschapper naar licht kijkt is subjectief, afhankelijk van het experiment dat deze wetenschapper doet verschilt de waarneming.
(zie Baker blz.12-15, Capra blz.47-48, Zukav blz.88-100, Vice.com).

Onderzoek naar roken en straling

In de jaren na de tweede wereld oorlog werd roken erg populair. Het was stoer in films en zelfs artsen lieten zich positief uit over het roken. Toen men meer vraagtekens rond het roken ging plaatsen aan de hand van onderzoek, liet ook de tabaks industrie wetenschappelijk onderzoek doen naar de gezondheids effecten van roken en uit dat onderzoek kwamen geruststellende resultaten. Zo creerden de wetenschappelijke onderzoeken vanuit de tabaksindustrie weten­schap­pe­lij­ke onzekerheid. Uit later onafhankelijk onderzoek kwamen echter wel verontrustende resultaten en tegenwoordig is onomstotelijk duidelijk dat roken niet goed voor de gezondheid is. Onderzoekers hebben later de vroege en latere onderzoeken naar het roken bekeken en zagen dat de verschillende onderzoek wel degelijk goed in elkaar zaten. (zie Schotanus blz.141-143). Blijkbaar speelt waar het geld voor het onderzoek vandaan komt toch een rol in de uitkomsten van het onderzoek zonder dat er direct sprake is van fraude.
Ik ken zelf enkele gevallen van mensen die hun hele leven rookten en op hoge leeftijd met schone longen stierven. Roken is niet de enige factor die longkanker veroorzaakt, daarvoor zijn blijkbaar meer factoren nodig. Zo bekeken zou je dan ook die andere factoren als de oorzaken van longkanker kunnen beschouwen en zou je kunnen concluderen dat roken op zich niet ongezond is. Doch wanneer je niet zou roken hebben deze andere factoren veel minder kans om longkanker te veroorzaken.
Roken heeft wel degelijk een bepalende factor hierin.
(zie ook: NaturalNews.com)

We zien iets vergelijkbaar rond het wetenschappelijk onderzoek naar de straling van mobiele telefoons. Sinds daar vraagtekens bij gezet werden, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek gefinancieërd vanuit de industrie dat we ons nergens zorgen over zouden hoeven te maken.
Doch uit onafhankelijk onderzoek komen toch weer verontrustende gegevens dat de straling niet goed is voor de hersenen en kanker kan veroorzaken. (zie: Mobilemac.nl,   Teule blz.55-65,   Sangen & Tazelaar blz.35-40,   Haas blz.13-24,   v.Huffelen blz.105-113).
Blijkbaar volgt de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek hoe je de vraag stelt, de vooropgezette overtuiging van de onderzoeker beïnvloed het uiteindelijke resultaat. Wat deze vooropgezette overtuiging is, is te achterhalen door te kijken wie het onderzoek financiert.

Alles wordt subjectief ervaren

Het is dus een wetenschappelijk en psychologisch gegeven dat gebeurtenissen door verschillende mensen verschillend ervaren worden en dus verschillend worden verteld. Je eigen verleden en je eigen overtuigingen beïnvloeden hoe je de wereld om je heen ervaart en hoe je gebeurtenissen waarneemt. In nieuwsberichten zou men dan objectiviteit kunnen nastreven door een bepaalde gebeurtenis vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Dat heb ik echter in een krant of het TV nieuws nooit gezien, daar zie je maar één invalshoek. Die is per definitie altijd subjectief, dus als je een werkelijk objectiever beeld van het nieuwsitem wilt maken moet je wel op verder onderzoek uit. Wanneer je dan op onderzoek uitgaat zie je dat verschillende nieuwsbronnen allemaal hetzelfde bericht met dezelfde invalshoek uitdragen. Daar krijg ik dan net als Frank Zappa toch wel hoofdpijn van.
Neil Postman stelde zelfs dat het nieuws op TV niet meer is dan infotainment waar men eigenlijk beter mee kan stoppen, want alles op TV is per definitie entertainment... aldus Neil Postman.

De Mexicaanse Griep en Corona

We zagen een waar media circus rond de Mexicaanse Griep en de Corona pandemie. Zowel tijdens de Mexicaanse Griep van 2009 als tijdens de Corona pandemie van 2020/2021 zagen we vergelijkingen met de Spaanse Griep van 1918, waaraan wereldwijd tussen de 40 en 60 miljoen mensen stierven. Ter vergelijking, aan de Mexicaanse Griep stierven wereldwijd 17.483 mensen en aan de Corona pandemie stierven er tussen Februari 2020 en September 2021 wereldwijd 4.700.000 mensen, in absolute getallen slechts een fraktie van het aantal slachtoffers dat aan de Spaanse Griep stierf, de verschillen worden nog groter wanneer we naar percentages van de bevolking gaan kijken.
Hoewel er wel degelijk genuanceerde geluiden te horen waren, richte de focus van de media zich op de grootste doemscenarios. Eerst de sterftecijfers, en toen die ten tijde van de Mexicaanse Griep uitbleven kwam men met doemscenarios van mogelijk zeer dodelijke mutaties. Toen de sterfecijfers tijdens de Corona pandemie afnamen richte men zich op het aantal besmettingen. Stel dat ik in maart 1000 mensen test, waarvan er 100 positief blijken. Dan ga ik april 10.000 mensen testen, waarvan 1000 positief zijn. Ik breng nu in het nieuws dat het aantal be­smet­tin­gen is toegenomen van 100 in maart naar 1000 in april! Tienmaal zoveel besmettingen!!! Schokkend!!!
Doch in werkelijkheid waren er in maart 10% van de geteste mensen positief en in april waren er ook 10% van de geteste mensen positief. Het is maar net hoe je je cijfertjes presenteert.
Tijdens de Corona pandemie zagen we in het nieuws alleen aantallen positief geteste mensen, dit is zonder de context van het aantal geteste mensen dus volstrekt nietszeggend.
We zien dat het nieuws zich focust op het ergste, op sensatie, op de grootste angst, want dat genereerd kijkcijfers, dan kopen mensen je krant. Men roept de politiek dan op tot evenredige maatregelen, er treed een wisselwerking op tussen de media en de politieke besluitvorming, die zich dan niet meer op genuanceerde wetenschappelijke inzichten baseert maar op de emotionele opgeklopte angstretoriek van de media die kijkcijfers aan zich wil binden. Nieuws is geen nieuws, het is spanning en sensatie, het is entertainment om het kijkerspubliek vast te houden. Daarom schreef Niel Postman dat alles op TV entertainment is, we zouden eigenlijk geen nieuws en actualiteiten programma's op TV moeten toelaten, goed beschouwd zijn die er ook niet. Het is entertainment, sensatie, ongenuanceerde kijkcijfergeneratoren die de politiek weer beinvloeden. Kortom, Wij amuseren ons kapot.

Objectief nieuws?

In het nieuws zien we niet twee, drie of meerdere invalshoeken rond een bepaald nieuwsitem, nee we zien maar één invalshoek. Alle media praten voornamelijk het ANP na. Nieuws is voornamelijk infotainment. Nutteloze subjectieve bla bla bla waar je niets mee kan. Wanneer ik dan toch niet de verschillende kanten van het verhaal te weten kan komen hoef ik dat eenzijdige beeld dat het nieuws in de kranten en op TV uitdragen ook niet te weten, want dat klopt toch niet. Het is maar één kant van het verhaal. Andere invalhoeken die er ook zijn worden niet belicht, objectiviteit wordt niet nagestreeft!
Je ziet in de kranten en het nieuws alleen maar narigheid die maar vanuit één kant belicht wordt. Wanneer iemand een krant of TVkanaal weet dat objectiviteit nastreeft en dus verschillende invalshoeken laat zien, zou ik daar graag van op de hoogte gebracht worden. Doch de kranten en het TVnieuws die ik nu ken laten maar één kant zien, gaan voor de meeste sensatie die de meeste kijkcijfers opleveren of die de meeste kranten verkopen, en dat vindt ik dus zonde van mijn tijd, daar kan ik niets mee. Weg ermee!
Trouble Every Day - Frank Zappa

Martin Roek      De Klimaatcrisis

Geschreven door Martin Roek - Update op 21 Juli 2023

De elfstedentochten lijken door de klimaatverandering definitief tot het verleden te behoren. In mijn omgeving twijfelen sommigen aan de klimaatverandering en de rol van de mensheid hierin. Er zou sprake zijn van een klimaathoax. Ik besloot een onderzoek te doen naar de klimaatverandering en een eventuele klimaathoax...