Volksverhalen uit
Oost- en West Vlaanderen

Samengesteld door Drs. Renaat van der Linden en Prof.Dr. Lieven Cumps

Redactie Dr. Tjaard W.R. de Haan

256 Blz., ISBN 90 274 7084 7     
Uitgeverij Het Spectrum, 1979     


Vlaanderen, in zijn frontpositie tegenover het Frans, dat ook in eigen boezem de hogere standen in zijn greep hield; is al vroeg begonnen met de liefdevolle verkenning van zijn verleden en zijn volksleven, zoals zich dat uitte in liederen (Heer Halewijn!), verhalen en gebruiken. Men stelt vast, dat de pioniers van het Nederlandse volkskunde-onderzoek Vlamingen zijn geweest, alleen vooraan Jan Frans Willems, de vader van de ´Vlaamse beweging´.

Men zou een boek kunnen samenlezen uit wat er reeds in boekvorm is verschenen. Dit is in dit deel van de reeks ´Onze volksverhalen´ niet of nauwelijks gebeurd, al werden de boeken geenszins verzuimd. Het leeuwedeel van deze Vlaamse verzameling vormen kersverse notities uit de volksmond, aan de hand van licentiaatsverhandelingen (doctorale scripties), merendeels tot stand gekomen onder leiding van wijlen prof.dr. K.C. Peeters, die volkskunde doceerde aan de Universiteit van Leuven. Deze studies, geheel uit ´veldwerk´ bestaande, zijn vooralsnog handschrift c.q. ´typoscript´ gebleven, zodat ook de kenner in dit boek een groot aantal hem onbekende ´primeurs´ zal aantreffen. De vertelstijl van het volk werd grotendeels gehandhaafd, met inbegrip van tekenenden provincialismen (die zo nodig in de tekst zelf worden verklaard), want een rechtgeaard volksverhaal kan het, bij alle aanpassing aan het ABN (in een voor velen bestemd boek noodzakelijk) niet stellen buiten een locale taalkleur, bij wijze van krenten in de krentepap.

Er zijn ditmaal twee samenstellers werkzaam geweest voor deze kloeke verzameling. Drs. Renaat van der Linden, iemand met een grote staat van dienst (hij schreef o.a. over de bedevaartvaantjes en de iconografie van Sint Nikolaas, allebei standaardwerken), behandelde Oost-Vlaanderen. Prof.dr. Lieven Cumps, die op een volkskundig onderwerp promoveerde, West-Vlaanderen. Zo ontstond een rijk en veelzijdig boek, dat veler belangstelling verdient.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina