Geesten en Goden in Oud Oldenzaal

A.G. de Bruyn

71 Blz., ISBN niet bekend     
Uitgeverij J. Verhaag, 1929     


Dit boekje bevat eenige onderwerpen, die achtereenvolgens in verschillende jaarlijksche vergaderingen van de Oldenzaalsche Oudheidkamer door mij zijn behandeld.
In den regel geschiedde dit in den vorm van een causerie met lichtbeelden en om mijne beschouwingen een eenigszins vasteren vorm te geven en ook andere belangstellenden te bereiken, dient deze kleine uitgave, waarin enkele bijeen passende onderwerpen zijn samengevoegd.
Velen, gevoed met de gewone populaire spijs, zullen deze nieuwe gerechten mischien niet kunnen verteren.
Tot nadenken hoop ik, zal het hier gegevene zeker velen brengen, ook tot onpartijdige beoordeling.
Anderen, die meer verstand van de hier behandelde dingen meenen te hebben, geef ik den raad, het niet bij kritiek te laten, maar beter werk te leveren, dan schrijver bij machte was te geven.
De ondervinding heeft mij geleerd, dat het niet overbodig is, al te ijverige navolgers er op te wijzen, dat bij overneming van tekst of afbeeldingen ten minste de bron dient vermeld te worden.

Oldenzaal 1929, A.G. de Bruyn


(Bovenstaande tekst komt van de intro van het boek)     Terug naar de vorige pagina