Winti: Een Afroamerikaanse Godsdienst in Suriname

Een cultureel-historische analyse
van de religieuze verschijnselen in de Para

C.J. Wooding

569 Blz., ISBN 978 90 7581 1216 9     
Uitgeverij Dubois 1972, vierde druk 2023     


"Hij die afgoderij pleegt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste honderd gulden."  - (art.540 uit het Sur.Wetboek van Strafrecht)

In Suriname was het lang bij wet verboden om Winti en de daarbij behorende rituelen in het openbaar te beoefenen. Pas in 1971 werd artikel 540 geschrapt. Ook de kerk heeft heel lang via taboe en verbod getracht deze godsdienst te onderdrukken. Gevolg daarvan was dat dit uit vrees voor beschuldiging van afgoderij de kennis die men bezat over Winti-zaken niet werd doorgegeven aan de volgende generatie. Daarnaast wordt Winti door gebrek aan kennis tot op heden vaak geassocieerd met iets dat slecht is, zoals zwarte magie (wisi). Het wegnemen van misvattingen en vooroordelen eist correctie informatie. Dit boek levert een nuttige bijdrage om dat doel te bereiken.

Charles Wooding omschrijft Winti als een Afro-Amerikaanse godsdienst die zich concentreert op het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren en ziekten van bovennatuurlijke aard kunnen veroorzaken en genezen. Naast een uitvoerig historisch onderzoek naar de herkomst van de Afrikaanse elementen, geeft hij in dit boek een systematisch beeld van de religieuze voorstellingen en de belangrijkste rituelen. Ook bevat het een zeer uitgebreide woordenlijst met specifieke Winti-woorden en de uitleg van de liederen die bij de Winti-pré's gezongen worden. Met deze studie heeft hij bewezen dat Winti geen afgoderij is, maar een godsdienst met een duidelijke Afrikaanse oorsprong, waarin veel positieve elementen aanwezig zijn, zoals de hoge moraal, de groepsgebondenheid en het ontladen van psychische spanningen tijdens riten die de dagelijkse problemen verlichten.

Dit proefschrift wordt gezien als de Wintibijbel. Het is in de loop der jaren een standaardwerk geworden voor alle geïnteresseerden in Winti en leent zich ook goed als aanvulling op de standaardliteratuur die in de opleiding en de dagelijkse praktijk van de reguliere Nederlandse en Surinaamse geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt.

Charles J. Wooding was de eerste Creool die Winti wetenschappelijk verklaarde. Hij werd in 1932 in Paramaribo geboren en was enkele jaren werkzaam in het onderwijs. In 1962 kwam hij als hoofdonderwijzer naar Nederland en na het behalen van een colloquium doctum ging hij Sociale Wetenschappen studeren aan de Rijksuniversiteit in Leiden. In 1967 voltooide hij zijn doctoraalstudie in de Sociologie der Niet-Westerse Volken en daarna maakte hij voor zijn proefschrift een diepgaande studie van de West- Afrikaanse maatschappijen om de Afrikaanse zeden en gewoonten in de Creoolse bevolkingsgroep beter te kunnen analyseren. In 1972 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is in 2007 overleden.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina